Shakti Mantra Akkhoy Hok Akkhoy Hok Shakti

Shakti mantra akkhoy hok akkhoy hok shakti
Akkhoy hok shakti sadhan shakti anurakti

From: Sri Chinmoy, Ashar duar, part 2 - , , 2004
Sourced from http://www.srichinmoylibrary.com/asd-275