Jadi Dakar Mato Pari Dakte Tabe Ki Ma

Jadi dakar mato pari dakte
Tabe ki ma eman kare
Lukiye makte parte
Dak janina man janina
Janina ma kona katha balte
Rekhe tomar haina dhara
Amar janam halo kandte