Jetha Thako Dure Kache Hiya Jena Mor

Jetha thako dure kache
Hiya jena mor nache
Dekha pai ar nahi pai
Mile kigo nahi mile thai
Prema phul jena phute
Hiya anginai