Gahi Ati Manaber Joy Deba Manaber Joy

Gahi ati manaber joy
Deba manaber joy
Satyer joy sushamar joy
Nahi chahi pashu manaber joy
Pashal swabal hok aji khoy
Prabhu prabhu prabhu
Nash karo mor bhoy
Sakal jibane amar swapan
Sakal jatane amar maran
Moder majhare naba jibaner
Hok abyudoy