Prabhu Tumi Jare Phela Karane Ma

Prabhu tumi jare phela
Karane ba akarane
Se jan sabar padatale bete
Dharanite thai nahi pai
Charidike badha bipad
Dhangsha nisha
Tahar pichhe chhute