Taba Preme Kabe Habo Loy Ogo Prabhu

Taba preme kabe habo loy
Ogo prabhu dayamoy
Amar amar gurubhar barai nirdoy
Sri charane pete chahi nitya ashroy
Jala bindu sindhu jale ekakar hoy
Tomar bishal bakke pete chahi
Sei rup naba parichoy