Akash Amai Dake Batas

Akash amai dake batas amai dake
Ke ar amai dhare rekhe
Ami pakhi uri akashe bhasi batase
Sabe more bhalobase
Shudhu dake shudhu dake dare nahi rakhe
Ami dhara nahi diye thaki kake
Dhare achi shushu prabhuke