Tomare Ami Cheyechi Tomare Seba

Tomare ami cheyechi
Tomare seba karechi
Katobar ta je balechi
Mane mane manere chhalechi
Dhara pari karte taba kaj
Kemane mukh dekhabo aj
Diyecho laj byartha sakal kaj
Kichui karini jante shudhu perechi