Prabhu Dilam Amai Tomar Hathe Phulti

Prabhu dilam amai tomar hathe
Phulte jeman phute shashi jeman uthe
Teman kare tomar hathe
Phuti jena tader sathe
Amar jiban maran tomar hathe
Tomar ashish amar mathe
Bhakti bhare janai pranam nutan prabhate