Akhyato Agyato Dur Gaganer Tara

Akhyato agyato dur gaganer tara
Dhara tale kon kale
Ase neki tomar alor dhar
Tomar bhage ache kibhai
Chira andhar kara
Tumi ami bhai
Eka eka jai
Keu chinena tomai amai
Mora patha hara
Dur gaganer tara