Bhalo Amar Lage Kena Se Tarker Kaj Nai

Bhalo amar lage kena se tarker kaj nai
Mayer kole shanti pai na hoi amar kichu nai
Tabu ami mayer kole sthan pai
Ushar aloi nayan bhare
Satyake pai nutan kare
Cheye dekhi nutan kichu nai
Naba rupe naba bhabe shudhu mai