Ekla Ami Base Achi Ki Jani Kar Asai

Ekla ami base achi
Ki jani kar asai
Jahar lagi base achi
Se jan pather basai
Je jan dekhe deina dekha
Tar sathe mor bhagya lekha
Jhare basi bhalo ami
Se jon kothai