Jani Ache Jabar Prayojan Tabu Bali Tamo

Jani ache jabar prayojan
Tabu bali tamo kichu khan
Jeo jakhan brishti teme jabe
Takhan chuti pabe
Tomar tare ki ar ache amar ayojan
Ektu ganer alap kari surer gunjon