Jhare Nahi Pai Ami Tare Chai Jaha Pai

Jhare nahi pai ami tare chai
Jaha pai tahar chahi nai
Kusum tulite esechinu bane
Janine ki chila kusumer mane
Aji syandhai phul chere thai
Phaler lagiya prane pane dhai
Kusum o lavinai
Phal ti o hate nai
Shudhu ase khane
Nai nai nai