Bahir Haye Eso Prabhu Je Acho Antare

Bahir haye eso prabhu je acho antare
Khana kaler abhas hate
Chira kaler tare nishar duar khule eso diner aloke
Shunbo tomar mantra bani dekhbo tomai chokhe
Rakhbo tomai puro bhage pujbo tomai anurage
Rekho amai aral kare eso prabhu tomar kare