Nirab Bhashai Pranati Janai Nirab Bhashai

```

Nirab bhashai pranati janai nirab bhashai

Eso kanurai eso kanurai hiya anginai

```

From:Sri Chinmoy,Asha bane ghure berai, 1985
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abg