Asha Bane Ghure Berai

```

Asha bane ghure berai madhu asha bane

Pabar lagi ei jibane kripa dhane

```

From:Sri Chinmoy,Asha bane ghure berai, 1985
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abg