Dukha Ar Shokhe Bhara Amader Ei Dhara

Dukha ar shokhe bhara

Amader ei dhara

Prarthana kari narayan

Dur karo dukher karan


From:Sri Chinmoy,Atma bhola shiber matan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abs