Gabhir Bhalobasa Diye Seba Gyane Jiba

```

Gabhir bhalobasa diye seba gyane

Jiba seba karbo mora jato

Shudhu takhan jana jabe keno

Elam ei jagate sadhite kon brato

```

From:Sri Chinmoy,Atma bhola shiber matan, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/abs