Jiban Mukta Jiban Japan Atma Dekhe Nitya

Jiban mukta jiban japan

Atma dekheje nitya swapan

Baddha jiban hai prahasan

Jane na je har amar prana man


From:Sri Chinmoy,Awake, awake, my sweetness-soul, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ams