Kothai Amar Agyanata Kothai Andhakar

```

Kothai amar agyanata

Kothai andhakar

Jante habe karte hale

Tahar pratikar

```

From:Sri Chinmoy,Awake, awake, my sweetness-soul, 1998
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/ams