Shanti Jethai Sethai Pabo Prabhur

```

Shanti jethai sethai pabo prabhur darashan ```

From:Sri Chinmoy,Asim pather jatri ami, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/apj