Khulte Habe Hiyar Duar Ta Na Hale

```

Khulte habe hiyar duar tana hale thakbe jiban britha ```

From:Sri Chinmoy,Asim pather jatri ami, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/apj