Dibe Na Dekha Prabhu Amar Keman Kare

```

Dibe na dekha prabhu amar keman kare

Ekatha kari bishwas

```

From:Sri Chinmoy,Asim pather jatri ami, 1995
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/apj