Brishti Nahe Ei Je Prabhur Param Ashirbad

Brishti nahe eije prabhur param ashirbad

Muchhe gelo agyanatar amar aparadh


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1