Hiya Pure Sabai Apan Sabai Parichita Jani Jani

```

Hiya pure sabai apan sabai parichita

Jani jani ei kothati sabai abidita

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1