Jader Katha Bhebe Mari Tara Ki Hai Bhabe

```

Jader katha bhebe mari tara ki hai bhabe kabhu

Amar katha amar byatha balo amai balo prabhu

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1