Bhitare Bahire Prati Chintai

Bhitare bahire prati chintai hate habe sundar

Dakibe amar jiban tarire ajanar bandar


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1