Agyanatar Nidra Amar

Agyanatar nidra amar karbe ke go churna

Tomar sebai jukta haye habo ami purna


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1