Nirbhai Jara Bhitare Bahire Jani Jara Nirbhai

Nirbhai jara bhitare bahire jani jara nirbhai

Tader jibane uthiche phutiya bidhatar maha joy


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1