Dharar Lila Sanga Habe Jabe Prabhur Nayan

```

Dharar nila sanga habe jabe

Prabhur nayan charan katha kabe

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1