Bhay Kari Hai Bhay Kari Hai Dubte Hiyar

```

Bhay kari hai bhay kari hai dubte hiyar gabhire

Keman kare dekhte pabo amaratar rabire

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1