Churna Kare Maya Moher Basana Jar Churna

```

Churna kare maya moher basana jar churna

Tumi amar jiban maran karle prabhu purna

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1