Churna Kare Maya Moher Basana Jar Churna

Churna kare maya moher basana jar churna

Tumi amar jiban maran karle prabhu purna


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1