Bhakti Chahi Shakti Chahi Dipti Chahi Bhul

Bhakti chahi shakti chahi dipti chahi

Bhul kareo tomar bijoy nahi gahi


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1