Thamuk Ebar Amar Maner Chinta Rashi

Thamuk ebar amar maner chinta rashi thamuk

Ami habo prabhur bani karte sharan bhabuk


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1