Pantha padapa Chhaye Shranta pathika Sama

```

Pantha padapa chhaye shranta pathika sama

Gyana mahiruha mule sharanagata

Artha paran khani tandra hata ```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2