Nikhila Bhubana Amara Apana Amar Nijer

```

Nikhila bhubana amara apana amar nijer deha

Bahire amar keha nai ar par nahe ar keha

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2