Shakti Mantra Akkhoy Hok Akkhoy Hok Shakti

Shakti mantra akkhoy hok akkhoy hok shakti

Akkhoy hok shakti sadhan shakti anurakti


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2