Tumi Sahitecho Dharanir Bar

Tumi sahitecho dharanir bar banni jiban jatana

Tomar byathar kichu bhar mite jagiche parane kamana


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2