Usha Agamane Dundubhi Baje

Usha agamane dundubhi baje

Moitri mantre je shakti raje

Tahar tulana bhashai byakta noi

Taito debata juga jug dare

Asuri aghat abahela kare

Sarba jiber karicho chittamoy


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2