He Param Pita Usha Arunima

He param pita usha arunima

Prakash karibe tomar mahima

Sahasa khulibe jyotir toran khani

Ogo premamoya ei abhilash

More jadi dao shubha ashwas

Antare ar rahibena kono glani


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2