Nirash pashan Shosan Karite Khudra Latika

Nirash pashan shosan karite khudra latika duranchale

Dur diganta pantha dekhai base maramer marma tale


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2