Shanti.. Japiya Shanti Sagare Dubibo Shanti

```

Shanti shanti shanti japiya shanti sagare dubibo

Shanti chahigo hriday kanane phul haye phutibo

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2