Karme Shanti Dharme Shanti Sparshe Shanti

```

Karme shanti dharme shanti sparshe shanti sukh

Milane shanti birahe shanti nitya shanti buk

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2