Dhik Mor Bhalobasa Dhik Mor Kamanai Dhik

```

Dhik mor bhalobasa dhik mor kamanai

Dhik mor dhik sata dhik basanai

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2