Karmer Suchana Tumi Karecho Jakhan Purnatar

Karmer suchana tumi karecho jakhan

Purnatar purbe tyag karona kakhan


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 2, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_2