Balbona Ar Ami Kabhu Amar Balbo Kebal

Balbona ar ami kabhu amar

Balbo kebal tomar kripa apar


From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1