Akarane Tomar Hiyai Aghat Kari Nirmam

```

Akarane tomar hiyai aghat kari nirmam

Tabu amai buke tana dharar pita manorama

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1