Sadhan Bhajan Karte Habe Sadhan Bhajan

```

Sadhan bhajan karte habe sadhan bhajan

Ta na hale mukti nahi pabe jiban

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1