Bhitar Jibane Bahir Jibane Nahi Chahi Aj

```

Bhitar jibane bahir jibane nahi chahi aj khamata

Chahi shudhu ami samata kebal param prabhur samata

```

From:Sri Chinmoy,Ashar duar, part 1, 2004
Sourced from https://srichinmoylibrary.com/asd_1